Täydentäviä ohjeita

– Jaosten pelisäännöt

Ansiomerkkiohje


Tuusulan Kennelkerho ry:n säännöt

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tuusulan Kennelkerho r.y. ja sen kotipaikka on Tuusulan kunta. Kerhon virallinen kieli on suomi.

2. Tarkoitus ja toiminta

Tuusulan Kennelkerho työskentelee kenneltoiminnan tunnetuksi tekemiseksi ja tehostamiseksi sekä opastaa kaikkien rotujen jalostusta, kasvatusta ja koulutusta. Yhdistys järjestää koulutus-, näyttely- ja kilpailutoimintaa sekä kerhoiltoja, kokouksia ja neuvottelutilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia, rahankeräyksiä ja yleisiä huvitilaisuuksia.

3. Jäsenyys

Yhdistyksen vuosijäseneksi ja ainaisjäseneksi voivat liittyä kaikki henkilöt, jotka maksavat vuosikokouksessa määrätyt kirjaamis- ja jäsenmaksut. Perhejäseniksi pääsevät sellaiset perheenjäsenet, joiden joku muu jäsen on yhdistyksen vuosi-, ainais- tai vapaajäsen. Perhejäsenen tulee asua samassa taloudessa kuin vuosi-, ainais- tai vapaajäsen. Kunniajäseneksi voidaan hyväksyä hallituksen päätöksellä henkilö, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toimialalla.

Vapaajäseneksi pääsee, kun on ollut yhdistyksen jäsenenä yhtäjaksoisesti 20 vuotta.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen jäsenyyden menettää:

 • se, joka menettää kerhon kunnioituksen ja luottamuksen,
 • se, joka rikkoo kerhon sääntöjä,
 • se, joka on jättänyt jäsenmaksunsa tai muun maksun suorittamatta ennen määräpäivää. Hänellä on kuitenkin oikeus päästä jälleen jäseneksi suorittamalla jäsenmaksunsa tai muun maksunsa.

Eroavalla tai erotetulla jäsenellä ei ole mitään oikeuksia yhdistyksen omaisuuteen.

Vuosi- ja perhejäsenet suorittavat toukokuun loppuun mennessä vuosikokouksessa määrätyn jäsenmaksun. Ainaisjäsen suorittaa kertakaikkisena jäsenmaksuna kulloinkin voimassa olevan kymmenkertaisen jäsenmaksun. Kunnia- ja vapaajäseniltä ei peritä jäsenmaksuja, heillä on kuitenkin äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. Vuosi-, perhe- ja ainaisjäsen saa äänioikeuden suoritettuaan kirjaamis- ja jäsenmaksun.

4. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi muuta varsinaista sekä kaksi varajäsentä. Hallitus pyritään muodostamaan siten, että jokainen jaos on edustettuna.

Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Varajäsenet osallistuvat hallituksen kokouksiin, mutta heillä on äänivalta vain ollessaan varsinaisen jäsenen tilalla.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään 3 hallituksen jäsentä sitä vaatii.

5. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa.

6. Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

7. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallitus kutsuu jäsenet yhdistyksen kokouksiin lähettämällä kutsu viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta kullekin jäsenelle sähköpostilla sekä julkaisemalla kutsu yhdistyksen nettisivuilla ja jäsenlehdessä sekä kentän ja hallin ilmoitustauluilla.

Kokouskutsussa on mainittava tärkeimmät kokouksessa esille tulevat asiat.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-maaliskuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa. Jos joku jäsenistä vaatii, on äänestys suoritettava suljetuin lipuin.

9. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus,
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa,
 • todetaan kokouksen laillisuus,
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys,
 • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto,
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä,
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä kirjaamis- ja jäsenmaksujen suuruus,
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet,
 • valitaan kuluvalle vuodelle kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä,

        valitaan:

 • kerhoemäntä/-isäntä,
 • muut mahdolliset toimikunnat ja toimihenkilöt,
 • keskustellaan ja päätetään muista yhdistyksen toimintaa koskevista asioista, jotka hallitus esittää käsiteltäväksi,
 • käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava viimeistään tammikuun aikana, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa ja yhdistys purkaa vuosikokouksessa vain, jos kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kannattaa muuttamista tai purkamista. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Kerhon sääntöjen muutosehdotus on aina tehtävä kirjallisesti ja se on annettava viimeistään tammikuun aikana hallitukselle. Hallitus esittää muutosehdotuksen oman lausuntonsa ohella yhdistyksen kokoukselle.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

11. Muut määräykset

Muilta osin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.